Mis blogs

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Cómic, Fotografía, Moda), Heródoto (Actualidad, Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).y Pensamiento, Religión y Teo

jueves, 29 de enero de 2015

HA 1 UD 01. Bibliografía de Historia del Arte: Baleares.

 HA 1 UD 01. BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA DEL ARTE: BALEARES.

Nota aclaratòria.
Aquesta llista, escrita en català i en castellà si la font és d’aquest idioma, recull una sèrie d’investigacions bibliogràfiques al llarg dels meus estudis universitaris (fa decennis) en distintes biblioteques de les illes i Barcelona, el que explica que s’utilitzin metodologies distintes per fitxar les fonts i que una part no siguin completes. La majoria de les vegades quan no hi ha el nombre de pàgines és que el llibre no té paginació.

AA.VV. El derribo de las murallas de Palma. Extracto de La Al­mudaina (días 10-13 agosto 1902). Tip. Amengual. Palma. 1902. 142 pp.
AA.VV. Arquitectures plurals. Sa Nostra. Palma. 1995.
AA.VV. Pintors americans d'ahir. Exposició a la Llonja abril-maig 1992. Govern Balear. Palma. 1992.
AA.VV. Les arts a l'última dècada: Pavelló de les Illes Balears, Exposició Universal de Sevilla, 1992, 20 abril-12 oc­tubre. Palma. 1992. 147 pp.
AA.VV. Guía del Patrimonio. Recorridos culturales de las Islas Baleares
AA.VV. Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. 4 vols. Vol. 1. UIB-CIEF. Palma. 1995. 404 pp.
Academia Provincial de Bellas Artes de Palma de Mallorca.  Memo­ria sobre las Academias Provin­ciales de Bellas Artes... Diputación Provincial de las Balea­res. 1894. 74 pp.
Academia Ar­queo­ló­gica Españo­la. Discurso de Gibert, Joa­quín Maximilia­no. Diputación Arqueológica de las Islas Ba­leares.  Noti­cia de su erec­ción, discurso inaugural y catálogo de sus indi­viduos. Im­prenta Juan Guasp. Palma. 1844. 13 pp.
Academia de Ciencias Naturales y Exactas, Literatura y Artes de Baleares. Palma. 1845. BM C-13/28.
Aguiló, Estanislao de Koxka. Colección de las Leyes Sun­tua­rias decretadas por las Autoridades Superiores del Antiguo Reino de Mallorca, desde 1384 a 1790. Palma. 1889.
Alemany i Moragues, Jeroni Agus­tí. Relación de las fies­tas ce­lebradas, en la ciudad de Palma del Reyno de Ma­llor­ca, los días 16, 17 y 18 de junio del año 1737, por la exalta­ción de nuestro patricio el eminentísimo señor D. Fran­cisco Raymundo de Despuig, a la dignidad del supremo magis­terio de la insigne y esclarecida religión de San Juan de Malta de Jerusa­lén, Prín­ci­pe de la isla de Malta, y del Gozzo... Imp. Vda. Guasp. Pal­ma. 1738.
Alomar i Esteve, Gabriel. La reforma de Palma. Palma. 1950. Completar su bibliografía en el Inventari provisional de l'arxiu professional de Gabriel Alomar i Esteve arquitecte, urbanista i historiador. CIM. Centre Cultural de la Misericòr­dia. Arxiu General del CIM. 18 pp.
Alomar i Esteve, Gabriel. Antiguas inscripciones lapida­rias en las calles y patios de la ciudad de Palma. “Papeles de Son Armadans” v. 17, nº 50 (1960) 185-209.
Alomar i Esteve, Gabriel. Guillem Sagrera y la arquitectu­ra gótica del s. XV. Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. Barcelona. 1970.
Alomar i Esteve, Gabriel. Urbanismo Regional en la Edad Media: Las “ordinacions” de Jaime II (1300) en el reino de Ma­llorca. Barcelona. 1976.
Alomar i Esteve, Gabriel. En torn d'alguns records lapi­daris de les Balears islàmiques a les ciutats toscanes. “BSAL” 41 (1985) 23-34. 4 de làmines.
Alomar Esteve, Gabriel. Memorias de un urbanista: 1939-1979. Miquel Font. Palma. 1986.
Altamira y Crevea, Rafael. De historia y arte: estudios críticos. Victoriano Suárez. Madrid. 1898. 400 pp.
Amorós, Tomàs. Memòries d'un impres­sor. Mallorca: 1740-1800. UIB. Barcelona. 1983. 149 pp.
Anónimo. Algunos datos históricos del santuario del Puig de Pollensa. Imp. P. J. Gelabert. Palma. 1877.
Armengol, Nicolau. Carta de 1787 de Nicolau Armengol comu­nicant a Antoni Pons, representant de la Reial Acadèmia de Sant Fernando, la impossibilitat d'ajudar econòmicament el jove pin­tor Antoni Nicolau. Trascrit per Gabriel Llabrés, ca. 1888, full solt.
Arribas Palou, Antonio. La Arqueología de Pollentia. Dins Historia de Alcúdia. Vol. I. Palma. 1978.
Arribas Palou, Antonio. Pollentia. “PAIB” (1974).
Arxiduc Lluís Salvador de Austria. La Ciudad de Palma: parte de la obra Las Baleares. Trad. de Josep Sureda Blanes. Imp. Alcover. Palma. 1954. 312 pp.
Azcárate, Isabel. Naturaleza y arte. La fauna de la Isla de Mallorca en la obra de Cristóbal Vilella (siglo XVIII). Edi­torial Patrimonio Nacional-José J. de Olañeta, Editor. Palma. 1990. 149 pp. Presentación de Emiliano Aguirre. Comentarios de Joan Ma­yol.
Barber Barceló, M. Menorca artística: 1903-1905, índice selectivo. Mahón. Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón, 1975, III, 31 pp. Publicaciones de la Revista de Menor­ca, suplemento 5.
Barceló Crespí, Maria; Rosselló-Bordoy, Guillem. Terrissa. Palma. 1996. Un estudi de la ceràmica medieval mallorquina, sobretot del segle XV. S'importava ceràmica de luxe i se fabri­cava aquí la popular. Eren una part important del patrimoni de les cases més riques. Se basen en troballes arqueològiques (com als pous negres del Museu de Mallorca), colAleccions (Museu de Mallorca, particu­lars), documentació dels inventaris comercia­les al ARM, inventaris testamentaris... Amb el concurs d'altres museus han posat dates i lloc de fabri­cació a moltes peces. Se relaciona amn entrevista a Rosselló-Bordoy en “Diario de Mallorca” (30-X1-1996).
Bennàssar Moner, Gaspar (1869-1933). Reforma de Palma: 1 sección plaza y mercado del Olivar. Tip. de José Tous. Palma. 1918. 60 pp.
Berard i Solà, Jeroni. Viaje a las villas de Mallorca: 1789. Ajuntament de Palma. Palma. 1983. 301 pp.
Bernareggi González-Calderón, Francisco (1878-1959). Cír­culo Mallorquín: decorado del vestíbulo del salón de fiestas: proyecto. Palma. 1922. 13 pp.
Bibiloni, Gabriel. Els noms del carrers de Palma. I. Ciu­tat antiga. Palma. 1983. 105 pp. Molt interessant per als estudis d'urbanisme.
Bonachera, Josefina. Lápida romana de un atleta mallor­quín. “Saitabi”, t. 5, nº 25-26 (julio-diciembre 1947) 163-166.
Bota Totxo, Miquel. L'art fotogràfic de Guillem Bestard. Sa Nostra. Palma. 1983.
Bover Pujol, Jaume. Biblioteques de Mallorca: guia per a investigadorsLa Caixa. “Elements”, 3 (1982) 13.
Bover Pujol, Jaume. Balearica: bibliografia de bibliogra­fies de Balears: bibliografia d'arts gràfiques, arxius... 1700-1985. Miquel Font. Palma. 1989. 249 pp.
Bover i de Rosselló, Joaquim María (Sevilla, 1810-Palma, 1865). Miscelánea erudita majoricense. Palma. 1825 i ss. 18 vols. manuscrits.
Bover i de Rosselló, Joaquim María. Noticias históri­co-topográ­ficas de la isla de Mallorca. Palma. 1836. Reed. 1864.
Bover i de Rosselló, Joaquim María. Notícia histórico-ar­tística de los museos del eminentísimo señor cardenal Despuig existentes en Mallorca. Imp. Felipe Guasp. Palma. 1845. 231 pp.
Bover, Joaquim María. Diccionario histórico-geográfica estadístico de las islas Baleares. Palma. 1846.
Bover, Joaquim María. Varones ilustres de Mallorca. Imp. P. J. Gelabert. Palma. 1847. 784 pp. Pintors en pp. 135-142.
Bover, Joaquim María. Historia de la casa real de Mallor­ca  y noticias de las monedas propias de esta isla. Palma. 1855.  
Bover, Joaquim María. Diccionario bibliográfico de las publica­ciones periódicas de las Baleares. Imp. Vda. de Vi­lla­lon­ga. Palma. 1862. 72 pp.
Bover, Joaquim María. Imprentas de las Islas Baleares.  Pedro José Gelabert. Palma. 1862. 32 pp.
Bover, Joaquim María; Ponzoa, Félix. Diccionario de anti­güedades. 1846. Una obra general de España.
Breve noticia de la Exposición agrícola, industrial y de Bellas Artes. 1860. Palma. 1861. BM C-13/34.
Brotons, Magdalena. Escultures de Palma. El Far. Palma. 2000. Guia d=escultures de Ciutat, amb 11 recorreguts, dissenyada per Toni Sorell, portada amb Nancy de Calder. Biografies dels artistes, plànols de situació, descripció i fitxa tècnica de les obres.
Busquets i Mulet, Jaume. El códice latinoarábigo del Re­partiment de Mallorca (parte latina). “BSAL”, 30 (1952).
Busquets i Mulet, Jaume. Mallorca musulmana. Historia de Mallorca. Vol. I. Palma. 1973.
Byne, Arthur; Stapley, Mildred (su esposa). Majorcan Hou­ses and GardensNueva York. 1928. Byne murió en 1936.
Cabot Llompart, Joan. Ibiza y sus pintores: ensayo de his­toria y crítica. Imagen 70. Palma. 1979. 265 pp.
Calafat, Donado Ramon (mort 17 febrer 1823). Llibre de totas les antigüetats de la Iglesia y Real Convent del pp.S. Francesch. Fou sacristà del convent.
Campaner i Fuertes, Álvaro (mort el 1894). Cronicón Ma­yo­ricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 á 1800. Palma. 1881-1886. Reed. facsímil en Palma. 1984. Amb l'índex repertori, 677 pp. Conté entre d'altres el Lli­bre de la benaventura vinguda del emperador y rey Carlos, pp. 305-340, amb els gravats originals. Llurs fonts són els apunts, dia­ris, miscelAlànies i ma­nus­crits de Guillermo Terras­sa, Juan Binime­lis, Bartolomé Jau­me, Mateo Sal­cet, Anto­nio y Juan Fé, Francis­co Sanceloni, Jaime Pujol, Jaime Viquet, Juan Antonio Mateu, Cristobal Fiol, Jeró­nimo Agustín Alemany, Matias Mut, Guiller­mo Vidal, Juan y Agustín de Torrella, Antonio Gelabert, Maestro de Ceremonias de la Ciudad, Lorenzo Coch, N. Cañellas, Nicolás Ferrer de Sant Jordi, Ga­briel Ferrer, Joaquin M. Bover, Padre Luis de Villa­franca, Francisco Talladas, el Donado Ramon Cala­frat, Pedro Cayetano Domenech, Nicolás Prats, Juan Sabater, Juan Llambías, Pedro Antonio Binimelis, etc.
Campaner i Fuertes, Álvaro. Bosquejo histórico de la domi­nación islamita en las Islas Baleares. Palma. 1888.
Camps Coll, Joan. Primeros hallazgos arqueológicos en las islas de Cabrera y Conejera. VIII Congreso Nacional de Arqueo­lo­gía. Barcelona. 1961.
Camps Coll, Joan. En torno al problema de Palma Romana. X Congreso Nacional de Arqueología. Maó. 1967.
Camps Coll, Joan; Vallespir Bonet, Antonio. La estación del Turó de ses Beies (Calvià). “PAIB”, Barcelona (1974).
Cantarellas i Camps, Catali­na. Iconografía de San Sebas­tián en Palma. “Mayurqa”, 6 (junio 1971) 61-75. Inclou gra­vats i estampes, en 2 làmines.
Cantarellas Camps, Catali­na. Libro de Razón. “Mayurqa” (1972), article de transcripció. El document estava a l'arxiu familiar de Cantarellas.
Cantarellas Camps, Catali­na. La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración. Institut d'Estudis Ba­leàrics. Palma. 1981. 621 pp. Tesis doctoral. Prólogo de S. Se­bastián.
Cantarellas Camps, Catali­na. La cuestión bibliográfica: una aproximación a su estado, “Batik”, 63 (1981) 99-100. Es­tudi bibliogràfic de les Belles Arts a les Balears.
Cantarellas Camps, Catalina. La Roqueta. Una industria cerámica en Mallorca (1897-1918). Col. La Foradada, nº 12. Ola­ñe­ta. Palma. 1995. 143 pp. Fotografías de Donald G. Murray.                    
Cantarellas Camps, Catalina; Maria José; Martínez, Al­bert.  El mueble mallorquín. Siglos XIII-XIX.
Cantarellas Camps, Catalina. Sobre la modernitat artística o el passat en el present. UIB. Palma. 1995. 13 pp. Lliçó inau­gural del Curs 1995-1996.
Cañellas, A. Index de las casas tingudas sots alou del Ilmo. y Rdo. Bisbe de Barcelona en les parroquies de Sta. Creu y St. Jaume. “BSAL”, 11 (1905-1907).
Capellà, Llorenç. Pascual de Cabo. Palma. 1996. Monogra­fia so­bre una retrospectiva d'un joven pintor, amb el patrocini dels marchants de De Cabo, Gabriel Vanrell i Joa­na Pons, de la Galeria Bearn. Foto­grafies de Joan Ramon Bonet. Segons Capellà, De Cabo (A­la­cant) va viure la postguerra a Alacant i és capaç de des­criu­re aques­ta ciutat en blanc i negre. Encara el veu un poc infan­til, lluny de la seva maduresa.  
Capó Juan, Josep; Llompart, Gabriel. Díptico de pintores trecentistas mallorquines. “BSAL”, 36 (1978).
Capó Villalonga. Jaume. Palacio Ayamans de Lloseta. Grá­fi­cas Miramar. Palma. 1991. 92 pp.
Carbonell i Buades, Marià. El obispo Juan Vich y Manri­que y las relaciones artísticas entre Valencia y Mallorca. Comuni­cación al XI Con­greso del CEHA (16-19 septiembre 1996).
Catàleg de 100 anys de premsa diària a les Balears. Hora Nova. Palma. 1993. 46 pp. Introducció d’Arnau Company. Molt important, perquè té la localització de les fonts de prensa.
Cateura Bennàsser, Pau. Obras públicas en tiempo de crisis (Mallorca, 1400-1450). “Mayurqa” 23 (abril 1996) 31-42.
Cirera i Prim, Jaume. Índice analítico de las Misceláneas históricas de Mallorca de D. Joaquim M1 Bover de Rosselló. “BSAL”, 38 (1981) 61-118.
Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares. Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Baleares: Guía. Redactat per Joan Llabrés Bernal. Imp. Católica Vda. de S. Pizà. Palma. 1928. 67 pp. Inclou “Reglamento de las Comisiones Provinciales de Monumentos Histó­ricos y Artísticos” (11-8-1928) y “Defensa de la riqueza monu­men­tal y artística de España” (RDL, 9-8-1926).
Company, Catalina; Sureda, Catalina; Tur, Margalida; Torres, Joan (fotografies). Palma. Ciutat d=esculture­s. Ajuntament de Palma de Mallorca. 2000. Catàleg de 114 obres de 80 artistes dels ss. XIX i XX. Dues obres de Miró: Personatge en Jaume III i Monument en Conqueridor front a S=Ho­rt del Rei.
Danús i Burguera, Miquela. Iconografía guadalupana en Pal­ma. “Mayurqa”, 9 (octubre 1972) 159-161, 1 f. de làmina.
Dols Company, Antonia. El pintor Antoni Gelabert i Massot. Tesina de convalidación UIB. Fotocopia.

Domenge i Mesquida, Joan. L'argenteria sacra a les esglé­sies de Mallorca (segles XIV-XVI). José J. de Olañeta, Editor. Palma. 1991. 178 pp. Presentació de Núria de Dalmases; fotogra­fies de Margalida Morey; dibuixos de Jaume Salas.
Domínguez Bordona, Jesús. Manuscritos con pinturas: notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y privadas de España. Centro de Estudios Históricos. Fichero de Arte Antiguo. 1933, 2 vols. 525 y 384 pp. Baleares, vol. 1, pp. 13-17.
Durliat, Marcel. L'art en el Regne de Mallorca. Moll. Pal­ma. 1964. (1962. 404 pp.). 316 pp.
Ensenyat Estrany, Bartomeu. Historia primitiva de Mallor­ca. Historia de Mallorca. Vol. I. Palma. 1973.
Estabén Ruiz, Francisco. La Almudaina. Castillo Real de la Ciudad de Mallorca. Palma. 1975.
Estada Sureda, Eusebi (1843-1917). Condiciones que deben reunir las viviendas para que sean salubles. Sociedad Española de Higiene. Madrid. 1886. 32 pp.
Estada Sureda, Eusebi. Discurso leído el 17 de diciembre de 1885 sobre la reforma urbana y sanitaria de la ciudad de Palma. Imp. Amengual y Muntaner. Palma. 1890. 24 pp.
Estada, Eusebi. La puerta denominada de Santa Margarita, decla­rada monumento nacional. Artículos publicados en “La Últi­ma Hora”. Tip. Tous. Palma. 1908. 123 pp.
Esteve i Botey, Francesc. Grabado: compendio elemental de su historia, y tratado de los procedimientos que informan esta manifestación del arte... Preámbulo del insigne grabador D. Bartolomé Maura. Ángel Alcoy. Madrid. 1914. 556 pp.
Exposición Universal de París de 1878. Catálogo de los exposi­tores de esta provincia. Palma. 1878. BM C-13/43.
Exposición del grabado español contemporáneo. Organizada por el Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca y patroci­nada por la D.G. de Bellas Artes. Primavera 1946. Catálogo. Círculo de Be­llas Artes de Palma de Mallorca. Palma. 1946. 23 pp. Inclou  Historia del gra­bado en madera, de E. C. Ricart.
Exposició. <El retrat a Mallor­ca: segles XVII-XIX>. Palma. Llotja (noviembre-diciembre 1984). Cat. Direcció General Cultura. Palma. 1984.
Fajarnés, Enric. Ordinacions dels pintors (1486). "BSAL"  7 (VIII-1897) 145-146.
Fajarnés Tur, Enric. Asociaciones gremiales en Mallorca durante la Edad Media. “BSAL”, 7 (1897-1898), 8 (1899-1900).
Fernández Alonso, Antonio. Parroquias Medievales de nave única en Palma. “Mayurqa”, 6 (1971).
Ferrà Perelló, Bartomeu (1843-1924). Cartas a un amigo sobre las reorganizaciones de la Escuela de Bellas Artes de Palma y las vicisitudes de la Academia Provincial. Tip. Católi­ca Balear. Palma. 1888. 8 pp.
Ferrà Perelló, Bartomeu. Reconstrucción de la Casa Consis­torial de Palma: apuntes. Imp. Felipe Guasp. Palma. 1892. 32 pp.
Ferrà-Ponç, Damià. Cultura i política a Mallorca (II, III). Art i literatura durant la guerra civil (1936-1939). “Randa” 3-4.
Ferrà-Ponç, Damià. Cultura i política a Mallorca (IV). Mites culturals de la postguerra (1939-1945). “Randa” 5.
Ferrer i Sureda, Miquel. Fichero técnico de precios de ar­tes gráficas. Cort. Palma. 1972. 504 pp. Reedicions anuals ac­tualitza­des fins 1986.
Filangieri di Candida Gonzaga, Riccardo. La galleria di Castel Nuovo. Tip. Francesco Giannini & Figli. Napoli. 1928. 6 pp.
Filangieri di Candida Gonzaga, Riccardo. La gran sala di Castel Nuovo in Napoli. Casa Editrice d'Arte Bestelli & Tummi­nelli. Milano-Roma. 1928. Separata de “Didalo” (agost 1928) 146-171.
Fiol Mateu, Gabriel. Oratori de Santa Llúcia de Mancor de la Vall. Ajuntament de Mancor de la Vall. 1994. 168 pp.
Fullana Llompart, Miquel. Vocabulari de l'art i dels ofi­cis de la construcció. Moll. Palma.
Furió i Kobs, Vicens (1864-1956). Dels anys que visqué a Mallorca l'esculptor vilafranquí Adrià Ferran. s.n. Palma. 1922. 48 pp.
Furió i Kobs, Vicens. Els pintors cartoixos fra Joaquim Juncosa y fra Manuel Bayeu. Im. Guasp. Palma. 1925. 33 pp.
Furió i Kobs, Vicens. Images xilogràfiques mallorquinesGuasp. Palma. 1928. 32 pp. 4 f. làmines.
Furió i Sastre, Antoni. Diccionario histórico de los ilus­tres profesores de las bellas artes en Mallorca. Gelabert y Villalonga, socios. Palma. 1839. 292 pp. Inclou els grava­dors. Reedició per Editorial Mallorquina de Francisco Pons, 1946, 337 pp.
Furió i Sastre, Antoni. Panorama óptico histórico artís­ti­co de las Islas Baleares. Palma. 1840. Reimp. en Mossèn Alco­ver. Palma. 1975. 183 pp. 40 làms.
<Fuster, Joan (1870-1943)>. Palma de Mallorca. Llonja (ge­ner-febrer 1995). Catálogo exposición  Govern Balear. Palma. 1995.

Gambús Sáiz, Mercè. Mediadores, promotores y clientes en la for­mación del Renacimiento mallorquín, comunicación en el XI Con­greso del CEHA. 1996.
García Delgado, Carlos. Ciutat de Mallorca. Evolución y permanencia del centro histórico. “Construcción”, Barcelona, 13 (1975).
Gelabert, Josep. De l'art de picapedrer. Facsímil del ma­nuscrit de 1653. Institut d'Estu­dis Baleàrics. Palma. 1977. 308 pp.
Giménez Raurell, María Cristina. El vidre bufat a Mallor­ca. AMBIT-Institut Balear de Disseny. Palma. 1996. 272 pp.
<Grabadores baleares>. Exposición en Ariel, Galería de Ar­te. Palma. 1972.
<Grabados antiguos, nuevas estampaciones>. Exposición iti­ne­ran­te, 1984. Govern Balear. Palma. 1984. 52 pp. Biblio­gra­fía en p. 52.
Guasp. Colección de 1440 xilografías: iconográficas, he­ráldicas, tipográficas históricas... La Imprenta. Palma. 1929. 5 vols. 100, 100, 100, 119 i 24 fs.
Guasp Gelabert, Barto­meu. Un códice y un retablo del si­glo XIV. “BSAL”, 30 (1947-1952) 650-653.
Guasp Gelabert, Barto­meu. Índice de documentos acerca de la fundación, 1617, de monjas teresas en Palma, y erección de su convento e iglesia. “BSAL”, 32 (1961-1967) 307-311.
Guasp Gelabert, Bartomeu. Los castillos roqueros de Ma­llorca. Ed. mallorquina de Francisco Pons. Palma. 1952.
Guasp Gelabert, Bartomeu. Eremitismo luliano y la Virgen entre los ermitaños mallorquines. Ed. mallorquina de Francisco Pons. Palma. 1952.
Hübner, Emil (1834-1901). Antichità della Spagna: IV Museo Despuig Montenegro. Separata “Bulletino di Correspondenza Ar­cheologica” (maig-juny 1861) 104-115.
Ibizagrafic. Las Bienales de Arte Gráfico de Ibiza. De la VII fue de 1974 a la XI de 1984, editadas por Ibosim. Ibiza.
Janer Manila, Gabriel; Coll Bardolet. La meva terra. Crò­ni­ca d'enamoraments i penitències. Sa Nostra. Palma. 1980. 182 pp.
Janer Manila, Gabriel. Nicolás Forteza. Ed. M.C. Balles­ter. Barcelona. 1989. 79 pp.
Jovellanos, Gaspar Melchor de. Memorias históricas sobre el Castillo de Bellver. Imp. Miguel Domingo. Palma. 1813. 95 pp.
Jovellanos, Gaspar Melchor de. Vista de la isla de Mallor­ca y la Lonja de Palma. Biblioteca Balear. Palma. 1953. Vol. IV.
Jovellanos, Gaspar Melchor de. Escritos inéditos. Ed. por Julio Somoza de Montsoriu. Barcelona. Est. Tip. Arte y Letras. Barcelona. 1891. 224 pp. BGL-2876.
Juan, Caty. Caty Juan. (sin autor). Ed. Gran Enciclopedia Vas­ca. Bilbao. 1980. 48 pp.
Juan Tous, Jeroni. Grabadores mallorquines. Institut d'Es­tudis Baleàrics. Palma. 1977. 112 pp.
Juan Tous, Jeroni. Guillem Mesquida. Biografies de mallorquins. Ajuntament de Palma. Palma. 1982. 48 pp. més làmines.
Juan Tous, Jeroni; Llompart, Gabriel. Miniaturas maria­nas de la Seo en Mallorca, “Anuario de Estu­dios Medievales”, 9 (1974-1979) 511-516, 4 fs. de làmines.
L. M. A. Catálogo de las obras antiguas y modernas existen­tes en el museo del excmo. Sr. D. Bartolomé Juan, Conde de Ri­bas. Amengual y Muntaner. Palma. 1917. 294 pp. Inclou la biblioteca, p. 295.
Lete y Triay, Manuel de. La Divina Pastora en las artes, en la bibliografía y en el apostolado. Andreu de Palma de Ma­llorca. Estudis Franciscans, tomos 36 (1925), pp. 40-50, 126-132, 8 pp. de làm, 38 (1926), pp. 120-127, 432-437.
Lete y Triay, Manuel de. De iconografía lulAliana: dades y aclarícies. Andreu de Palma de Ma­llorca. Studia, 4 (1934) 162-163.
Llabrés i Bernal, Joan. Neogótico en Palma. 1970. Article sense dades.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Apuntes para mis oposiciones a la cátedra de concepto e historia del arte. 28-X-1896. Fulls solts. BGL-A-122.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Apunts d'història i d'histò­ria de l'art. Circa. 1910. Fulls cosits. BGL-A-164.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Documentos sobre la Lonja y Sagrera (vistos y fechados de D. Elm (?) Frau. 1426-1460. Lli­gall. BGL-A-184.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Correspondència entre J. Mª Bover... i Josep Marcò, governador polític de Balears, referent a la demolició de l'arc àrab de l'Almudaina per tal de procedir al trasllat de l'estàtua de bronze de l'escultor Campedroni. (ca. 11 a 24-VI-1851). Fulls solts. BGL-A-475.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Carta de 1787 de Nicolau Ar­mengol co­mu­nicant a Antoni Pons, representant de la Reial Acadèmia de Sant Fernando, la impossi­bilitat d'ajudar econòmi­cament el jove pin­tor Antoni Nicolau. Trascrit per Gabriel Lla­brés, ca. 1888, full solt. BGL-A-559.          
Llabrés i Quintana, Gabriel. Carta de 1536 de l'argenter Andreu Pit Sala dirigida a Mossèn Antoni Bauçà del Santuari de Lluc. Tran­crita per Gabriel Llabrés, ca. 1910. Fulls solts. BGL-A-606.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Acta de reunió sobre els béns i pertinences del monestir de la Verge Maria de la Victòria d'Alcúdia de 1524. Circa. 1918. Fulls solts. BGL-A-622.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Inventaris de béns, memòries d'actes, etc. dels segles XIII a XVI referents al monestir de Lluc. Circa. 1918. Fulls cosits. BGL-A-626.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Recull relatiu a Ramon Llull, amb “pinturas de Raymundo Lulio”. Circa. 1881-1900. Llibre dieta­ri. BGL-A-640.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Siglo XIII / Mallorca. Mis­celAlània. Circa. 1881-1920. Llibre dieta­ri. BGL-A-641.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Siglo XIV / Mallorca. Mis­cel­Alània. Circa. 1881-1920. Llibre dieta­ri. BGL-A-642.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Plànols de la ciutat de Palma dels segles XIII a XIX. Circa. 1881-1928. Llibre. BGL-A-648.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Mallorca prehistórica y roma­na / Talayots / Antigüedades Mallorca. Circa. 1881-1931. Llibre dietari. BGL-A-650.
Llabrés i Quintana, Gabriel. XIV / Mallorca. Mis­cel­Alània. Circa. 1885-ca.1907. Llibre dieta­ri. Conté impresos. BGL-A-655.
Llabrés i Quintana, Gabriel. XV / Mallorca. Mis­cel­Alània. Circa. 1885-ca.1907. Llibre dieta­ri. Conté impresos. BGL-A-664.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Artistes mallorquins o amb obra mallorquina: relacions, transcripció de documents, notes, etc. post. a 1922. Fulls solts. Conté fotografies. BGL-A-685.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Fotografies ordenades... 1885-1907. Llibre dietari. BGL-A-713.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Documents, notes i escrits diversos relacionats amb la lletra V: Verí, Vaquer, Vivot, Valldemossa (inventari del segle XV de l'església, notícia de l'ermita... ca.1889-1898. Llibre dietari. Conté impresos. BGL-A-721.
Llabrés i Quintana, Gabriel. XIII / General y Mallorca. Mis­cel­Alània. 1894-1910. Llibre dieta­ri. Conté impresos. BGL-A-727.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Documents, notes i escrits diversos relacionats amn la lletra F: folklore, fundidores ma­llorquines, Felanitx, família de l'escultor Damià Forment, dis­crus del catedràtic Ferraz, etc. 1909-1910. Llibre dietari. BGL-A-744.    
Llabrés i Quintana, Gabriel. Lecturas artísticas, cientí­ficas y literarias. Circa. 1879. Fulls solts. BGL-A-747.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Buidatge de l'obra d'Antoni Furió i Sastre “Diccionario... de los... profesores de las be­llas artes... Circa. 1881-1928. Fitxes. BGL-A-748.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Relació alfabètica dels “re­tratos de hombres célebres de Mallorca”, uns en poder de l'A­juntament de Palma i altres en mans de particulars. Circa. 1881-1928. Quadern. BGL-A-760.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Sumari del 3r tom de les Mis­celAlànies de Bover. Circa. 1893-1926. Fulls solts. BGL-A-775.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Les MiscelAlànies de Pascual: arquitectura, pintura, etc. Circa. 1881-1928. Fulls solts. BGL-A-785.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Relacions temàtiques sobre aspec­tes històrico-artístics de les Balears. Circa. 1881-1928. Fulls solts. BGL-A-795.
Llabrés i Quintana, Gabriel. La indumèntaria de Mallorca i Eivissa. 1894-1920. Fulls solts i cosits. BGL-A-796.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Relació d'esglésies esbuca­des, construïdes i restaurades el segle XIX. Circa. 1881. Full solt. BGL-A-800.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Es campanar de la Seu. Circa. 1881-1885. Fulls solts. Conté dibuixos. BGL-A-801.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Nota de los años en que se acabaron varias obras y edificios en Mallorca o empezaron. Circa. 1881-1895. Full solt. BGL-A-803.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Relació del gravats fets per Francesc Muntaner i, en menor porporció, dels fets per altres gravadors. Circa. 1881-1900. Fulls solts i quaderns. BGL-A-807.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Les MiscelAlànies de Pascual: arquitectura, pintura, etc. Circa. 1881-1928. Fulls solts. BGL-A-811.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Rúbrica de documents relatius a la Llotja. Circa. 1881-1928. Fulls cosits. BGL-A-819.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Talaiots de Mallorca. 1885-1915. Fulls solts. BGL-A-823.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Relacions de batles, bisbes, ju­rats, lloc­tinents, metges, pintors i rectors de Ma­llor­ca (se­gles XIII a XX). Circa. 1866-1920. Fulls solts i quaderns. BGL-A-824.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Pintura, escultura, arquitec­tura, etc. dels segles XIV i XV. Circa. 1893-1911. Fulls solts. BGL-A-838.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Cases i edificis de Palma i de l'illa de Mallorca. 1894-1917. Fulls solts. BGL-A-841.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Relació de plànols de les viles de Mallorca fets per Jeroni de Berard i per Francesc Mun­taner i relació de mapes de Mallorca pintats en tela. 1895 o post. Fulls solts. BGL-A-845.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Pintura, escultura, gravat  i monedes a Mallorca. 1896-1922. Fulls solts. BGL-A-848.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Buidatge de diversos inventa­ris de cases mallorquines dels segles XV al XVII per a un estu­di sobre mobiliari. Circa. 1900-1928. Fulls solts. BGL-A-850.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Història de Sant Nicolau de Portopí. Circa. 1900-1928. Fulls solts. BGL-A-852.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Història de la casa mallor­quina. 1904-1928. Fulls solts. BGL-A-855.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. La Seu, buidatge del seu ar­xiu i de l'obra de Jovellanos sobre la catedral de Palma. Circa. 1905-1928. Fulls solts. BGL-A-856.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Guillem Sagrera, arquitecte. Circa. 1910-1928. Fulls solts. BGL-A-861.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Història del moble a Mallor­ca. 1910-1928. Fulls solts i cosits. BGL-A-862.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Capelles de Ciutat: notícies històriques. post a 1914. Fulls solts. BGL-A-863.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Llibre de fàbrica de la Bi­blioteca de la Seu: extractes i notes. 1917. Llibre. BGL-A-867.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Seu de Mallorca. 1917-1921. Lli­bre dietari. BGL-A-869.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Carrers de Palma: notícies històriques. Circa. 1918. Fulls solts. Conté plànol de la zona del Born. BGL-A-870.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Representacions escèniques a la Seu de Palma als segles XIV i XV. Circa. 1920. Fulls solts. BGL-A-874.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Bandera de Mallorca. ca.1920-1928. Fulls solts. BGL-A-875.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. La Catedral de Palma (de Ma­llorca). 1230 a 1930. 1921-1928. Quaderns, fulls solts i co­sits. BGL-A-878.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. El call de Palma, la cate­dral, etc. 1922-1925. Fulls solts. BGL-A-879.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Historia topográfica de la ciudad de Palma. 1922-1925. Fulls cosits. BGL-A-880.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. L'Estudi General, abans Uni­versitat Literària de Mallorca: apunts. 1925. Fulls solt­s. BGL-A-887.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Addició al “Diccionario de artistas mallorquines” d'Antoni Furió i Sastre. 1928. Fulls solts. BGL-A-890.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Murs de Ciutadella. ca.1895-1898. Fulls solts. BGL-A-891.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Article per a l'“Almanaque Balear” amb la transcripció de les primeres (1486) i segones (1512) ordinacions del gremi de pintors. 1883-1894. Fulls solts. BGL-A-947. Tornà a editar-se en BSAL.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. La catedral en 1386 (Quinien­tos años atrás). 1886. Full solt. BGL-A-954.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Materiales para la historia de las representaciones dramáticas de Mallorca: obra inédita que contiene la copia completa del repertorio de consuetas de Miguel Pascual, de fines del siglo XVI, seguidas de otras noti­cias curiosas acerca del teatro medieval en Mallorca. 1887-1911. Llibre. BGL-A-959.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Sobre la restauración de la Lonja. 1892. Fulls solts. Conté impresos. BGL-A-965.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Vidrieras góticas. 1899 o post. Fulls solts. Conté impresos. BGL-A-971.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Índice de la ColAlecció de Imatges i Xilografies de la Impremta de Can Guasp (Mallorca 1894-1899). Post. 1899. Quadern. BGL-A-972.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Escrit dirigit a la Comissió de Monuments de Càceres sobre l'experiència de Palma en la ce­lebració i remembrança dels fets històrics i sobre el record dels seus personatges ilAlustres. ca.1900-1910. Fulls solts. BGL-A-974.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Los Talayots. ca.1910-1928. Fulls solts. BGL-A-983.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Capillas de la Seo. post 1910. Fulls solts. BGL-A-984.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Misceláneas Bover. post 1910. Full solt. BGL-A-986.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Esborranys d'alguns capítols destinats a formar la “Historia de la casa mallorquina”. ca.1918. Fulls solts. BGL-A-993.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Article que descriu una gale­ria gòtica, per publicar al BSAL. ca.1920. Fulls solts. BGL-A-996.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. La ciudad de Palma. Mejoras y reformas I. ca.1920. Conté mapa. BGL-A-1003.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Códice Ayamans (su odisea desde 1371 a 1926). 1926. Fulls solts. BGL-A-1010.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Article sobre la declaració de la vista panoràmica de la badia de Palma monument històric. 1926. Fulls solts. BGL-A-1011.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Anales de Mallorca siglo XIV por Guillermo Terrassa... aumentados por D. Gabriel Llabrés y Quintana. 1927. Llibre i quadern. BGL-A-1013.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Conferència pronunciada a l'Acadèmia de Belles Arts sobre el castell del rei. ca.1881-1890. Fulls solts. BGL-A-1027.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Discurs de lliurament de pre­mis del Tercer Certamen de la Joventut Artística i notes sobre les obres que hi participen. ca.1881-1890. Fulls solts. BGL-A-1027.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Plano de la Iglesia parro­quial de Binissalem. ca.1885-1888. Fulls solts. BGL-A-1030.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Article sobre la mancança d'obres publicades a Espanya sobre estètica i història de les belles arts. 1895 o post. Fulls solts. BGL-A-1037.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Esborrany de la sessió extraordinària de la Comissió de Monuments de Balears. 12-IX-1896. Fulls solts. BGL-A-1052.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Reglamento de la Sociedad Arqueológica Luliana establecida en el Colegio de Na Sa de la Sapiencia. Palma de Mallorca. 1881 /Bases y autorización para establecimiento del Museo. Original firmado. 1881. Fulls cosits. BGL-A-1055.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Plànol de les excavacions de la ciutat romana de Pollentia. Circa. 1923-1936. Full solt. BGL-A-1057.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Campanyes d'escavacions ar­queològiques a Pollentia dirigides per Gabriel Llabrés i, pos­teriorment, per Joan Llabrés... 1923-1936. Fulls solts i cosits. BGL-A-1058.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Relació de quadres, escultu­res i objectes arqueològics conservats al Museu Provincial de La Llotja. Circa. 1923-1960. Full solts. BGL-A-1059.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Croquis per a la distribució de 72 quadres dins el Museu de La Llotja de Palma. 1923. Fulls cosits. BGL-A-1060.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Factures pagades pel Museu Arqueològic i el Patronat de la Llotja en concepte de reproduc­cions fotogràfiques. 5 i 6 de març 1926. Fulls solts. BGL-A-1061.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Relació nominal dels acadè­mics amb expressió dels seus càrrecs i domicilis. Post. 1914. Full solt. BGL-A-1062.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Esborrany de carta sobre les instalAlacions i dependències de l'Acadèmia de Belles Arts de Palma. 1925. Fulls solts. BGL-A-1063.       
Llabrés i Quintana, Gabriel. Temaris i apunts de d'arque­logia i numismàtica de la Universitat de Saragossa. 1910-1911. Fulls cosits. BGL-A-1068.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Esborrany de carta rela­tiva a la creació d'una junta per a la conservació dels béns eclesiàs­tics i la realització d'un inventari de totes les esglésies i temples de Mallorca. 1926. BGL-A-1064.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Notícia de les antiguitats que es troben a la possessio Sarrià. Circa. 1920. full solt. BGL-A-1072.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Apunts sobre la colAlecció d'obres d'art de Raixa. Circa. 1920-1928. Fulls solts. BGL-A-1073.
Llabrés i Quintana, Gabriel. Relació de les antiguitats que comprèn la colAlecció d'obres de Bartomeu Marroig Mesquida. Circa. 1925 o post. Full solt. BGL-A-1075.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Inventario de algunos muebles del obispo mallorquín Fray Juan García. “BSAL” 3, nº 3 (10-II-1885) 1-2. BGL-fot 1.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Cuadros notables de Mallorca, por los señores Marqueses de Ariany, la Cenia y D. Antonio Ayerbe... “BSAL” t. 18, nº 483-484 (enero-febrero 1921) 135-136. BGL-fot 3.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Nuestro grabado. Tracta del mapa de Ma­llorca de 1683. “BSAL” t. 1, nº 30 (25-III-1886) 7-8. BGL-fot 4.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Retablo de San Bernardo. “BSAL” t. 3, nº 99 (10-IV-1889) 55-56. BGL-fot 4. 
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. El oratorio del Temple. “BSAL” t. 1, nº 15 (10-VIII-1885) 1-2. BGL-fot 5.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Pedro Juan Llobet y su sepul­cro. “BSAL” t. 5, nº 175 (X-1894) 357-362. BGL-fot 9.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Lampades argenti. “BSAL” t. 2, nº 73 (25-II-1888) 116. BGL-fot 11.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Palis et altar maior. “BSAL” t. 2, nº 84 (10-VIII-1888) 305-306. BGL-fot 11.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Palis de altar major: velutus vermeyls. “BSAL” t. 3, nº 93 (10-I-1888) 7-8. BGL-fot 11.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Postrimerías de la Consola­ción_ 1937 a 1893. Gestiones hechas recientemente para conser­var el convento y el oratorio de la Consolación. “BSAL” 5, nº 161-163 (agosto-octubre 1893) 156-158. BGL-fot 43.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Inventario de muebles de un predio de Petra en 1521. “BSAL” 16, nº 439 (V-1917) 272-274. BGL-fot 58.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Galeria de artistas ma­llor­quines. “BSAL” t. 16-18, nº 441-444, 447, 462, 487-489, 491-492, 493-494 (1917-1919, 1921) 319-321, 330-331, 351-353, 8, 255-256, 198-199, 211-213, 274-275, 301-302. BGL-fot 59.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Baltasar Buyra, pintor. “BSAL” t. 16, nº 442 (VIII-1917) 319-321. BGL-fot 59.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Juan de Sales, escultor. “BSAL” t. 17, nº 442 (IV-1919) 255-256. fot. 59.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Maestro Rafel Lloret. “BSAL” t. 17, nº 442 (IV-1919) 255-256. fot. 59.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Rafel Móger, pintor de Ma­llorca...; Antoni Frau, brodador,...; Maestro Pedro Terrenchs, pintor,... “BSAL” t. 18, nº 489 (VII-1921) 211-213. fot 59.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Inventari del castell de Bellver (1348). “BSAL” 16, nº 443 (IX-1919) 328-329. fot 61.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Pintores inéditos que traba­jaron en Mallorca: siglo XIV. “BSAL” t. 19, nº 506-507 (1922-1923) 186-190, 207-208. BGL-fot 69.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Primeres Ordina­cions del gre­mi de pintors: 1486, i II. Ordinacions para la Cofradía de Pin­tores y Bordadores de Palma: reglamento de pin­tores y bordado­res de Palma: 1512, en “BSAL”, t. 21, 22, nº 566, 569, 582 (1927-1929) 375-376, 33-35, 271-274. BGL-fot. 78.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. La nueva estatua de Jaime Ferrer. “La Almudaina”, año 28, nº 10.817 (7-IV-1914) 1. BGL-fot 86.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Otra ratificación Sr. Pedro Martínez. “La Almudaina”, año 7, nº 2584 (12-XII-1894) 3. BGL-fot 88. Critíca a las obres en la casa consis­torial.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Nueva iglesia de Mal-Pas (Al­cudia). “La Almudaina”, año 37, nº 16.571 (31-V-1921) 2. BGL-fot 96.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Las obras en la casa consis­torial. “El noticiero balear”, año 2, nº 547 (28-VIII-1892) 1. BGL-fot 98.
Llabrés i Quinta­na, Gabriel. Sobre el museo municipal de Mahón. “Revista de Menorca” n1 5 (enero-abril 1897) 241-243. BGL-R.
Llabrés i Ramis, Joan; Vallespir Soler, Jordi. Els nostres Arts i Oficis d'antany. Palma. 1980-1981. 2 v.
Lliga d'Amics de l'Art. Por el decoro artístico de Palma. J. Marqués Arbona. Sóller. 1926. 41 pp. + 7 f de làmines. Inclou articles de 1927. BGL-C.16/5.872.
Llompart Moragues, Gabriel (C.R.)-Murray, Donald G. El Belén ma­llorquín. Col. La Foradada, nº 2. Ola­ñe­ta, Edi­tor. Pal­ma. 1995. ¿? pp. Foto­gra­fías de Donald G. Murray.
Llompart Moragues, Gabriel. Bibliografía arqueológica de las Baleares. Estudio General Luliano. Palma. 1958. 102 pp.
Llompart Moragues, Gabriel; Mascaró Pasarius, Josep. Bi­bliografía ar­queológica de las Baleares: suplemento 1958-1964. “BSAL” 32 (1961-1967) 325-348.
Llompart Moragues, Gabriel. Ecclesia sponsa: tres graba­dos manieristas. “Traza y Baza”, 5 (1974) 63-76.
Llompart Moragues, Gabriel. El llibre català a la casa mallorquina. 1350-1550. “Studia monastica”, 187 (1976) 119-130.
Llompart Moragues, Gabriel. La pintura medieval mallor­qui­na: su entorno cultural y su iconografía. Luis Ripoll. Pal­ma. 1977-1980. 4 vols.
Llompart Moragues, Gabriel. Inventarios de templos me­die­vales mallorquines. Fontes Rerum Balearium, v. 2, nº 2 (1978) 447-452, nº 3 (1978) 661-679.
Llompart Moragues, Gabriel. La pintura gòtica a Mallorca. Ajuntament de Palma. Palma. 1987. 127 pp.
Llompart Moragues, Gabriel. Mallorca: imatge fotogràfica i etnografia. Ajuntament de Palma. Palma. 1991. 311 pp.
Lluís Salvador d'Austria, Arxiduc. Els castells roquers a Mallorca: història i llegenda. Cort. Palma. 1994.
Magerit. Libros Antiguos. Catálogos de libros en venta en la librería MageritLa Librería. Palma. 1945. Obras sobre Ba­leares, 18 pp. Sobre arte, 12 pp.
Maicas, Lluís. Dossier de la nova plàstica a Mallorca. Be­ren­guer d'Anoia. Inca. 1980. 135 pp.
Mallorca. Real Audiència. Colocación del retrato de Fer­nando VII rey de las Españas en los estrados de la Real Au­dien­cia de Mallorca, con arreglo a la real orden de S.M. que conce­de estas gracia al regente y ministros de la misma. Imp. Real. Palma. ¿1814? 22 pp. BGL-C.18/6.025.
Miralles i Montserrat, Joan. Un llibre de Cort Reial ma­llorquí del segle XIV. Moll. Palma.
Miralles Sbert, José (obispo de Mallorca). Las reliquias y relicarios de la catedral de Mallorca. En Ensayo de una bi­blio­grafía del Dr. D. José Miralles Sbert (buscar por este tí­tulo). Palma. 1961. pp. IX-XLII.
Montaner Alonso, Pedro de. El desaparecido gabinete de antigüedades de los capuchinos de Mallorca y el origen de la colección Vivot. “Mayurqa” nº 15 (enero-junio 1976) 199-208. 10 pp. de làmines.
Moragues Costa, Guillermo. Los maestros de la pintura uni­versal en colecciones mallorquinas. 1. La colección pictórica del Conde de Montenegro. Cort. Palma. 1983. 40 pp.
Morata i Socías, Josep. Huella de un grabado de Marcan­to­nio Raimondi en Mallorca, “Mayurqa”, nº 9 (X-1972) 158-159.
Moreno Garrido, Antonio. Algunas consideraciones en tor­no al estudio del grabado español del siglo XVII. “Mayurqa”  nº 19 (1979-1980) 337-351.
Morey i Servera, Pere. Santa Margalida de Ciutat. “Mirall”, nº 74 (Juliol-agost 1995) 19-23.
Mulet, Mª José. La fotografía en Mallorca (1839-1936). Comu­nica­ción de tesis doctoral en el XI Congreso del CEHA, Valencia, 1996.
Mulet i Ramis, Prevere Bartomeu. Els teixits de seda ma­llorquins. La manufactura popular de la seda des del segle XVI al XVIII. Olañeta. Palma. 1990. 147 pp.
Munar, Gaspar. Goigs mallorquins de Nadal. Imprenta SS. Corazones. Palma. 1953. 30 pp.
Muntaner Bujosa, J. Piedra de Mallorca en el Castel Nuovo de Nápoles. Datos para la biografía de Gillermo Sagrera. “BSAL”, 31 (1960).
Murray, Donald G.; Pascual, Aina La casa y el tiempo: in­teriores señoriales de Palma. Presentació de Carme Riera. José J. de Olañeta, Editor. Pal­ma. 1988-1989. 2 vols. 355 pp.
Murray, Donald G.; Seguí Aznar, Miguel. El modernismo y su tiempo. José J. de Olañeta, Editor. Palma. 1989. 135 pp. Pre­sen­tación de Oriol Bohigas.
Murray, Donald G.; Pas­cual, Aina; Lla­brés, Jaume. Conven­tos y monaste­rios de Ma­llor­ca. Historia, Arte y Cultura. Intro­ducción y Apéndices de Gabriel Llompart. José J. de Olañeta, Editor. Palma. 1992. 224 pp.
Museo Pedagógico Provincial de Baleares. Álbum que los maestros y los niños de las escuelas nacionales de esta provin­cia ofrecen a la... Diputación de Baleares como recuerdo... al rescate del Museo de Raixa. s.n. Palma. 1919. 46 pp. BGL-7916.
Museo Provincial de Bellas Artes de Palma de Mallorca. Catálogo del Museo Provincial... s.n. Palma. 1926. 49 pp. Carp. F:B./7.869.
Museo de Arte Saridakis. Diputación Provincial de Balea­res. Palma. 1968. 8 pp.
O'Neille i Rossinyol, Joan. Poesías. Imp. Vda. D.R.J. Do­mínguez. Madrid. 1853. 241 pp. BGL-3205.
Obra gráfica del Taller Ibigraf: 1966-1976. Exposición en Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (abril-junio 1976). El Mu­seo. Ibiza. 1976. 44 pp.
Palacio Real. Antonio Mut Calafell. Inventario de la do­cu­mentación del Real Pa­trimonio Balear: siglo XIX: Archivo del Palacio Real de Madrid. Ministerio de Cultura. Madrid. 1980. 308 pp.
Palma. Ajuntament. El Ayuntamiento de esta ciudad anun­cia al público el oficio que recibió del marqués de la Romana con un retrato de nuestro augusto soberano Fernando VII para colo­carlo en la Sala Consistorial y la contextación que dirigió a S.E. dándole las más expresivas gracias por un regalo tan pre­cioso. Imp. Melchor Guasp. Palma. 1815. 6 pp. BGL-C.16/5.895.
Palma. Ajuntament. Relación de muebles, efectos y documen­tos quemados en el incendio del dia 28 de febrero último. s.n. Palma. 1894. 7 pp. BGL-C.14/5.740. Signat per Miquel Guasp, al­calde accidental, el 24 març 1894.
Palol, Pedro de; et al. Notas sobre las Basílicas de Mana­cor en Mallorca. “Trabajos del Museo de Mallorca”, 3 (1958).
Palou i Sampol, Joana Mª. Notas sobre la arquitectura re­ligiosa de la colonización catalana en Mallorca (s. XIII y XIV). “Mayur­qa”, 16 (1969).
Palou i Sampol, Joana Mª. Guillem Sagrera. Biografies de mallorquins. Ajuntament de Palma. Palma. 1985. 64 pp. més làmines.
Parera Saurina, Miguel (ed.). Mallorca artística, arqueo­lógica, monumental. Reproducción facsímil de 2ª ed. Miguel Pa­re­ra, Librero. Barcelona. 1904. Precedido de pp. de Montaner. Lo que el siglo se llevó. 1991. Apéndice de Magdalena Quiroga Con­rado. 1991. José J. de Olañe­ta, Edi­tor. Pal­ma. 1991. 348 pp. En la edición original participaron varios escritores, como Benito Pons i Fàbregues.
Pascual, Eusebi. El teatro en Palma en 1768, 1787 y 1788. “Almanaque Balear” (1880).
Pascual, Eusebi. El corral de Palma. “Almanaque Balear” (1885) 142 i ss.
Pascual, Eusebi. Ayer y hoy. “Almanaque Balear” (1886) 154 i ss.
Pascual, Eusebi. La primera década de la Casa de Come­dias de Palma. “BSAL”, t. 7 (1897-1899) 162-166.
Pascual, Eusebi. Los primeros recursos para la edifica­ción del teatro de Palma. “BSAL”, t. 7 (1897-1899) 226-229.
Pascual, Eusebi. Las decoraciones de la Casa de Comedias a principios del siglo XIX. “BSAL”, 8 (1899-1900) 416-417.
Pascual, Aina (coord.). La Seu de Mallorca. J. de Olañe­ta. Pal­ma. 1995. 370 pp. 31 arts. de especialistas, 400 fotos de Do­nald G. Murray.
Pereda, Raquel. Blanes Viale. Fundación Banco de Bos­ton. Montevideo. 1990. 191 pp.
Perelló Paradelo, Rafael. Art naïf a Mallorca. Ed. del autor. 1985. 44 pp.
Perelló Paradelo, Rafael. Antoni Ribas (1845-1911). Edi­ciones Internacionales Jaime III. Palma. 1988. 63 pp.           
Perelló Paradelo, Rafael. El pintor Juan Miralles. Edi­cio­nes Internacionales Jaime III. Palma. 1990. 90 pp.           
Perelló Paradelo, Rafael. Pintores extranjeros en Mallor­ca. Tito Cittadini Podesta. William Edwards Cook. Erwin Hubert. Medard Verburgh. Ed. del autor. Palma. 1979. 71 pp.
Pérez-Cabrero i Tur, Artur. Ibiza: arte, arqueología, co­mecio, costumbres, historia, industria, topografía: guía del turista. Imp. Joaquín Horta. Barcelona. 1909. 156 pp.
Perelló, A. Mª. Esglésies dels s. XVII i XVIII a ciutat de Mallorca. Moll. Palma.
Perelló Paradelo, Rafael. Escultores contemporáneos en Mallorca. ColAlecció Siurell. Palma. 1973.
Piferrer i Fàgregas, Pau. Quadrado, Josep Maria. España: sus monumentos y artes: su naturaleza e historia: las Baleares. Dubujos de Obiols Delgado. Daniel Cortezo. Barcelona. 1988. XXIII. 1423 pp.
Piferrer i Fàgregas, Pau; Quadrado Nieto, Josep Maria. España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia: Islas Baleares. Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo. Barcelona. 1888. 1.423 pp. BLAV. Editorial Mallorquina de Francisco Pons. Palma. 1947-1951. 195 pp.
Pit Sala, Andreu. Carta de 1536 de l'argenter Andreu Pit Sala dirigida a Mossèn Antoni Bauçà del Santuari de Lluc. Tran­crita per Gabriel Llabrés, ca. 1910. Fulls solts.
Pla, Joan. Daniel Codorniu. J.A.P. Gost. Barcelona. 1988. 223 pp.
Planells, Jaime. Librería Jaime Planells, Felanitx. Catá­lo­go de obras útiles para todas las carreras, artes u oficios. Palma. 1900. 40 pp.
Pons, Miquel. Antoni Gelabert. Biografies de mallorquins. Ajuntament de Palma. Palma. 1982. 142 pp. més làmines.
Pons i Fàbregues, Benet (1855-1922). Dictamen sobre dis­tribución de los retratos de los varones ilustres de Mallorca en el Consis­torio. Est. Tip. del Comercio. Palma. 1895. 60 pp.
Pons i Fàbregues, Benet. El museo de Raixa: gestiones rea­lizadas para lograr su conservación en Mallorca. Jeroni Tous. Palma. 1918. 56 pp.
Pons i Marquès, Joan. Art i cultura. Sa Nostra. Palma. 1978. 272 pp. Pròleg de Gabriel Llompart. Selec­ció d'articles sobre art i cultura. Biografia i bi­blio­grafía de Pons i Mar­quès (1894-1971). Articles sobre Sar­cófa­gos reales en la Ca­tedral, 3-16; El Códice de Privi­legios de Mallorca, 17-30; El pintor Ramon Destorrents y el retablo de la Almudai­na, 31-34; Monte­sión y el Barroco, 35-56; Un es­cultor de Reus: Jose Argemir, 57-62, Exposició B. Ferrà, 73-74, En la muerte de Gaudí, 85-88, Barto­lo­mé Ferrà, 145-148, Las es­cali­na­tas del Mirador, 81-82, L'apo­te­caria de Cartoi­xa, 131-134, Mr. Post y la pin­tura medie­val ma­llorqui­na, 141-144, Sobre el Museo de Mallorca, 153-156, Cròni­ques de la vida cul­tural en los años 30...
Prats, Francesc. Llibre de contemplació: primer incunable imprès a Mallorca en llengua catalana. Miquel Font. Palma. 1985. 156 pp. 4 fs. de làmines.
Quadrado, José María. Recuerdos del Real Palacio de Mallorca. Imp. Felipe Guasp. Palma. 1860. 28 pp.
Quadrado, José María. Recuerdos y bellezas de España. Ba­leares. Lá­minas de F.D. Parcerisa. Ed. facsímil. Confede­ra­ción Española de Cajas de Ahorros. Segovia. 1977.
Quetglas Ga­yá, Pbro. Bartolomé. Los gremios de Mallorca. Palma. 1939. 324 pp. Mono­grafías sobre 43 antiguos oficios de la isla, con una vi­sión propia del franquismo, pero es una fuente útil sobre los gremios artísticos.

Quintana Peñuela, Alberto. El sistema urbano de Mallorca. Moll. Mallorca. 1979. Tesi doctoral, Barcelona, 1977.
Ramis i Ramis, Antoni (1771-1840). Memoria sobre el real patrimonio de Menorca y una moneda del rey D. Alonso relativa a ella. Imp. Serra. Mahón. 1832. 49 pp.
Reformas en la casa consistorial de Palma. Artículos pu­blicados... proyecto aprovado en 4 marzo de 1892. Tip. Católica Balear. 1892. 74 pp. BGL-C.6/5.275.
Reglamento. Real Decreto de 31 de octubre de 1849 dando una nueva organización a las academias y estudios de Bellas Artes. Esc. Tip. Provincial. Palma. 1901. 49 pp. BGL-5.239.
  Relaciones góticas de la venida de Carlos V a Mallor­ca. Loren­zo Pérez Martínez (ed.). Im­prenta Mn. Alcover. Palma. 1972. 66 pp. Conté: Lli­bre de la benaventura vinguda del emperador y rey Carlos. Imp. Fer­nando de Cansoles. Palma. 1542. Co­pia de una carta que escrive el ar­dia­ca Villa­longa de Mallor­ca, s. XVI. Nota bibliográfica. Una cò­pia del Llibre de la be­naventurada vinguda... està en el Cro­ni­cón de Campaner.
Reseña oficial de los trabajos efectuados para la cons­trucción del monumento que las Islas Baleares han dedicado a S.M. la reina doña Isabel II. Imp. P. J. Gelabert. Palma. 1864. 78 pp. BGL-C.13/5.695.
Reus, Jaume. Art i Conjuntura. La Jove Plàstica a Mallorca. 1970-1978. Di7, Consell de Mallorca, Ajuntament d=Artà, UIB. Palma. 1999. Textos sobre Miquel Barceló, Josep Alberti, T. Cabot i altres artistas contemporanis.
Riera, Gaspar. Gaspar Riera. Reproduction Mollori. Palma. 1979. 142 pp.

Riera, Gaspar. Gaspar Riera en los EE.UU. de América. Art Reproduction Mollori. Palma. 1982. 62 pp. Biografía por J. Pla­nas Sanmartí. Se trata en su mayor parte de una reedición del anterior.
Riera Frau, Mª Magdalena. Evolució urbana i topografia de Madina Mayurqa. Ajuntament de Palma. Palma. 1993. 238 pp. Tesi doctoral en Univ. Barcelona. 1992. Molt important el llibre de l'arqueòloga municipal.
Riera i Sans, Jaume. Un Cap de brot en l'art de la pin­tu­ra. “L'Avenç” n1 10 (1978) 42-45.
Ripoll, Luis. La colección de xilografías mallorquinas. En Historia de Mallorca, coord. por J. Mascaró Pasarius. Gráfi­cas Miramar. Palma. 1971. v. 4. pp. 314-330.
Ripoll, Luis. Las Baleares y sus pintores: 1836-1936. Luis Ripoll. Pal­ma. 1981. 312 pp.
Ripoll, Luis; Costa Ferrer, José. Agustín Buades. Serie “La pin­tura mallorquina en el siglo XIX”. Edi­cio­nes Costa. Pal­ma. 1948. 46 pp. más ilus.
Ripoll, Luis; Costa Ferrer, José. Antonio Ribas. Se­rie “La pin­tura mallorquina en el siglo XIX”. Edicio­nes Costa. Palma. 1948. 38 pp. más ilus.
Ripoll, Luis; Costa Ferrer, José. Juan Bauzà. Serie “La pintura mallorquina en el siglo XIX”. Edi­ciones Costa. Palma. 1948. 51 pp. más ilus.
Roque, Mariano de la. Tratado 8º de la arquitectura ci­vil. 1757. BM.
Rosselló Bordoy, Guillem. La evolución urbana de Palma en la antigüedad. I. Palma romana. “BCCIN”, 631 (1961).
Rosselló Bordoy, Guillem. Corpus balear de epigrafía ára­be. “Ma­yurqa”, 13 (1975).
Rosselló Bordoy, Guillem. Els oblidats. Petites histories de mallorquins desconeguts. ­Biografies de ma­llor­quins. Ajunta­ment de Pal­ma. Palma. 1990. 85 pp.
Rosselló Bordoy, Guillem; Coll Thomàs, Baltasar. Ceràmica popular a les Balears. Col. L=Artesania Balear, v. 3.  Institut Balear de Disseny. Palma. 1997. 259 pp.
Rosselló Lliteras, Joan. El scriptorium de Sto. Domingo de Palma de Mallorca. “Estudis Baleàrics” 4 (1982) 101-108.
Rosselló Lliteras, Joan. El pintor Lorenzo Vallespir­: su administración económica. “Es­tudis Baleàrics” 8 (1983) 119-137.
Rubió Bellver, Joan (1871-1952). La catedral de Palma. J. Bartra Laborde. Barcelona. 1912. 59 pp. Conferencia en excur­sión oficial de la Asociación de Arquitectos de Cataluña.
Sabater, Gaspar. La pintura contemporánea en Mallorca: del impresionismo a nuestros días. Cort. Palma. 1981-1982. 2 vols.
Sabater, Gaspar. La imprenta y las xilografías de los Guasp. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma. 1985. 205 pp.
Sanz de la Torre, Alejandro. El Palacio de la Almudaina visto por los eruditos y viajeros del Romanticismo. “Goya”, Madrid, nº 259-260 (julio-octubre 1997) 469-474.
Sebastián, Santiago; Alonso Fernández, Antonio. Arquitec­tura mallorquina moderna y con­temporánea. Estudio General Lu­lia­no. Palma. 1973. 194 pp. UIB.
Seguí Aznar, Miguel. Arquitec­tura contemporánea en Mallor­ca (1900-1947). UIB. Palma. 1990. pp.
Seguí Aznar, Miquel. La arquitectura del ocio en Baleares. Lleonard Muntaner Editor. Palma de Mallorca. 2001. 170 pp.
Seguí Aznar, Miguel. Camillo Sitte en la cultura arquitec­tónica mallorquina. “Actas VIII Congreso CEHA”, Cáceres, 1990. pp. 543-546.
Serra, Pedro José. El castillo del Rey: Pollensa. Imp. Felipe Guasp. 1885. Palma. 56 pp.
Schurhammer, Georg. Las fuentes iconográficas de la serie javeriena de Guasp. “BSAL­“ 30 (1947-1952) 121-130, 3 de làmines.          
Sebastián Lopez, Santiago. La iconografía de Ramón Llull en los siglos XIV y XV. “Mayurqa” 1 (X-1968) 25-62. 12 de làmines. Miniatures i estampes.
Sebastián Lopez, Santiago. Contrarreforma y barroco: lec­turas iconográficas e iconológicas. Alianza Forma 21. Madrid. ¿413? pp. Biblioteca de Can Vivot, pp. 395-399.
Seguí Aznar, Miquel. La arquitectura modernista en Balea­res. Cort. Palma. 1975.
Seguí Aznar, Miquel. Arquitectura contemporánea en Mallor­ca (1900-1947). UIB-ColAlegi Oficial d'Arquitectes de les Ba­lears. Palma. 1990. 503 pp. Tesi doctoral.
Sociedad Fomento de la Pintura y Escultu­ra de la Ciudad de Palma. Reglamento de la Sociedad Fomento de la Pintura y Escul­tu­ra de la Ciudad de Palma. Imp. Juan Colomar. Palma. 1887. 12 pp.
Soler, Gui­llem (dir.). Palma. Textos de Frontera, Guillem; Ros­selló Bor­doy, Guillem. Fotos de Mª José Mulet. Ajuntament de Palma. Palma. 1988. 200 pp. En català.
Soler, Guillem. El arte en los cementerios de Palma. “Dia­rio de Mallorca” (29-X-1995) 18-19.
Soto, Ricardo. Mesquites Urbanes i Mesquites Rurals a Ma­yurqa. “BSAL”, 37 (1979).
Sureda i Montaner, Jacob. Colección de xilografías inédi­tas. Imp. Alcover. Palma. 1971. 15 fs.
Sureda Trujillo, Joana. El pintor P. Blanes Viale. El Tall. Palma. 1992.
Tarradell, Miguel. Pollentia. Esquema de aproximación his­tórica. Dins Historia de Alcúdia. Vol. I. Palma. 1978.
Vaquer i Atencia, Enric (1873-1931). Gravador. Expo­sición homenaje en Caja de Ahorros Sa Nostra, 1979. Palma 16 pp. + il. Con su discurso: El grabado en talla dulce como expresión ar­tística aplicada a documentos de garantía, leído en la Acade­mia de Bellas Artes de San Fernando, 20-5-1927.
Vilella i Amengual, Cristòfol. Trajes de la isla de Ma­llor­ca. Patrimonio Nacional-José J. de Olañeta, Editor. Pal­ma. 1989. 100 pp.
Villanueva i Astengo, Jaume. Viage literario a las igle­sias de España. Imp. Real Academia de la Historia. Madrid. 1851. t. XXI i XXII. Viage a Mallorca. 321 i 367 pp.
Webb, James. La Cartuja: formerly Carthusian Monastery od Valldemosa. Valldemosa. 1926. 35 pp. BGL-5.243.
Weiss, Dimitri; Janer Manila, Gabriel. J. Coll Bardolet. Guaixos, AquarelAles i Dibuixos. Ed. de Coll Bardolet. Palma. 1990. 245 pp.
Zaforteza Musoles, Diego. La fuente de la Princesa, vulgo de las Tortugas. Su historia interna. Imp. Muntaner. Palma. 1954.

FONTS BIBLIOGRÀFIQUES DE BALEARS.
FONTS MALLORCA.
AA. Arxiu Ayamans (BBM). Fons relatius a la casa d'Ayamans.
ABen. Arxiu Bennàssar. Contiene documentos de arquitec­tura y urbanismo, en parte procedentes del Arxiu Municipal de Pal­ma, sobre todo referentes al último tercio del s. XIX.
ACapuB. Arxiu Capuchino de Barcelona. Documentos sobre la orden capuchina de Palma, históricos y artísticos.
ACapM. Arxiu Capitular de Mallorca. Series de “Actas Ca­pitulares”, “Fábrica”, “Libramientos”, “Subastas”, “Correspon­dencia”.
ADM. Arxiu Diocesà de Mallorca. Sèries “Reparación de tem­plos”, “Hospital Provincial”, “Cuadernos y papeles sueltos”.
AFerrà. Arxiu Ferrà. Museu de Mallorca. Documentació dels mestres d'obres Miquel Ferrà Font i Bartomeu Ferrà Perelló.
AHN. Archivo Histórico Nacional. Madrid.
AMIB. Archivo Militar de Ingenieros de Baleares. “Edifi­cios. Intendencia e Intervención”, “Capitanía General”, “Cuar­teles”, “Fortificaciones”, “Ferrocarriles”.
AMAlaró. Arxiu Municipal d'Alaró.
AMAlgaida. Ar­xiu Municipal d'Algaida.
Ar­xiu Municipal de
AMAndraitx. Arxiu Municipal d'Andraitx.
AMBanyalbufar. Ar­xiu Municipal de Banyalbufar.
AMBinissalem. Arxiu Municipal de Binissalem.
AMBúger. Arxiu Municipal de Búger.
AMBunyola. Arxiu Municipal de Bunyola.
AMCalvià. Arxiu Municipal de Calvià.
AMCampanet. Arxiu Municipal de Campanet.
AMCampos. Arxiu Municipal de Campos.
AMCostitx. Arxiu Municipal de Costitx.
AMDeià. Arxiu Municipal de Deià.
AMEsporles. Arxiu Municipal d'Esporles.
AMFelanitx. Arxiu Municipal de Felanitx. “Expedientes de obras”.
AMInca. Ar­xiu Municipal d'Inca.
AMLloseta. Ar­xiu Municipal de Lloseta.
AMLlucmajor.Ar­xiu Municipal de Llucmajor.
AMMancor. Ar­xiu Municipal de Mancor. “Llibre d'Actes”.
AMManacor. Arxiu Municipal de Manacor.
AMMontuïri. Ar­xiu Municipal de Montuïri.
AMMuro. Ar­xiu Municipal de Muro.
AMP. Arxiu Municipal de Palma. “Libro de Ayuntamiento”, “Documents”, “Obras”, “Partes dados por el maestro mayor”, “Es­tado de obras”, “Presupuestos”, “Relación de empleados munici­pales”.
AMSa Pobla. Arxiu Municipal de Sa Pobla.
AMPollensa. Ar­xiu Municipal de Pollensa.
AMSMargalida. Arxiu Municipal de Santa Margalida.
AMSantanyí. Arxiu Municipal de Santanyí.
AMSLlorens. Arxiu Municipal de Sant Llorens.
AMSServera. Arxiu Municipal de Son Servera.
AMSóller. Arxiu Municipal de Sóller.
AOAgustina. Arxiu de l'Orden Agustina.
APAlcúdia. Arxiu Parroquial d'Alcúdia. Fons de la fàbrica de l'església parroquial.
APS'Arracó. Arxiu Parroquial de S'Arracó.
APBanyalbufar. Arxiu Parroquial de Banyalbufar.
APBiniali. Arxiu Parroquial de Biniali.
APBunyola. Arxiu Parroquial de Bunyola.
APCalvià. Arxiu Parroquial de Calvià.
APCampanet. Arxiu Parroquial de Campanet.
APCapdellà. Arxiu Parroquial de Capdellà.
APConsell. Arxiu Parroquial de Consell.
APDeià. Arxiu Parroquial de Deià.
APEsporles. Arxiu Parroquial d'Esporles.
APEstellencs. Arxiu Parroquial d'Estellencs.
APLSoledad. Arxiu Parroquial de La Soledad.
APLloseta. Arxiu Parroquial de Lloseta.
APLlucmajor. Arxiu Parroquial de Llucmajor.
APMancor. Arxiu Parroquial de Mancor.
APMaria de la Salut. Arxiu Parroquial de Maria de la Sa­lut.
APMarratxí. Arxiu Parroquial de Marratxí.
APMontuïri. Arxiu Parroquial de Montuïri.
APMoscari. Arxiu Parroquial de Moscari.
APPina. Arxiu Parroquial de Pina.
APSa Pobla. Arxiu Parroquial de Sa Pobla.
APSEulàlia. Arxiu Parroquial de Santa Eulàlia.
APSineu. Arxiu Parroquial de Sineu.
APPollença. Arxiu Parroquial de Pollença.
APPuigpunyent. Arxiu Parroquial de Puigpunyent.
APSant Nicolau. Arxiu Parroquial de Sant Nicolau.
APSanta Eugènia. Arxiu Parroquial de Santa Eugènia.
APSanta Maria. Arxiu Parroquial de Santa Maria.
APSencelles. Arxiu Parroquial de Sencelles.
APeña. Arxiu Peña. Documents sobre el mestre d'obres mili­tars Pedro d'Alcàntara Peña. Molt poc fons d'arquitectura.
ARM. Arxiu Regne de Mallorca. Té nombroses sèries. Molt interessant per a principis del s. XIX la sèrie SEMAP (Societat Económica de Amigos del País), i “Reales Órdenes”.
ARipoll. Arxiu Ripoll. Fons diversos. Se confón amb el BLAR perquè són del mateix propietari.
ASAL. Arxiu de la Societat Arqueològica LulAliana. Alguns testimonis gràfics molt interessants.
ATruyols. Arxiu Truyols. Fons relatiu al Cardenal Despuig.
AVivot. Arxiu Vivot. Fons de les obres a Can Vivot i fons procedents del convent de l'Orden Capuchina de Palma.
BBC. Bibliote­ca Bergnes de las Casas. Barcelona.
BBM. Bibliote­ca Bartolomé March. Palma.
BC. Bi­blio­teca de Cata­lunya.
BGL. Bibliote­ca Gabriel Llabrés. Palma.
BLAR. Bibliote­ca de la Llibreria Antiquaria Ripoll. Palma.
BLAV. Bibliote­ca Lluís Alemany Vich. Palma. No se puede consultar.
BM. Bi­blio­te­ca Municipal. Palma. Folletos (C).
BN. Biblioteca Nacio­nal, Madrid.
BPM. ­Biblioteca Pública de Mallorca.
BUB. Bibliote­ca Universitat Barcelona.
BUIB. Bibliote­ca Universitat Illes Balears.

FONTS MENORCA.
ACCM. Arxiu Casa de Cultura de Maó.
ADMenorca. Arxiu Diocesà de Menorca.
AMAlaior. Arxiu Municipal d'Alaior.
AMCiutadella. Arxiu Municipal de Ciutadella.
AMFerreries. Arxiu Munici­pal de Ferreries.
AMMaó. Arxiu Municipal de Maó.
AMMercadal. Arxiu Munici­pal de Mercadal.
AMSLluis. Arxiu Munici­pal de Sant Lluis.
AMVillacarlos. Arxiu Munici­pal de Villacarlos.
FRB. Fontes Rerum Balearium. 3 v. Palma. BBM.
H. de M. Historia de Mallorca. Dir. per Mascaró Pasarius.
PAIB. IV Simposium de Prehistoria Peninsular. Prehistoria y Arqueología de las Islas Baleares. Barcelona. 1974.

PUBLICACIONES, DIARIOS Y REVISTAS:
PUBLICACIONES GENERALES.
“Annuari de l'Institut d'Estudis Catalans”, Barcelo­na.
“Archivo Español de Arte”. Madrid.
“Arquitectura”. Madrid.
“Arquitectura bis”. Barcelona.
“Emérita”. Madrid.   
“Estudios Pro Arte”. Barce­lona.
“Gazette des beaux-arts”. Courrier européen de l'art et de la curiosité”. París. ca. 1869. BGLL.
“Hogar y Arquitectura”. Madrid.
“IlAlustració Catalana”. Barcelona.
“L'Avenç”. Barcelona.
“La Ilus­tra­ción artística”. Barcelona.
“La Ilus­tra­ción catalana”. Barcelona.
“La Ilustración Española y Americana”. Madrid.
“Recerques”. Barcelo­na,       
“RABM”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Madrid.
“Revista española de literatura, historia y arte”. Madrid. ca. 1901. BGLL.
“Revista Nacional de Arquitectu­ra”. Madrid.
“Revista de Ideas Estéticas”. Madrid.
“Revista de Obras Públicas”. Madrid.
“Semanario pintoresco español”. Madrid. Té articles de Bover sobre monuments mallorquins.
“Studia monasti­ca”. Abadia de Montserrat. Barcelona.

PUBLICACIONS DE BALEARS.
“Almanaque Balear”. Palma.
“Almanaque el Isleño”. Palma.
“Arte e industrias”. Revista gráfica mensual. 1925.
“Bitzoc”. 1986.
“BCCIN”. “Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, In­dus­tria y Na­vegación de Palma de Mallorca”.
“BSAL”. “Boletín de la Societta Arqueològica LulAliana”.
“Boletín del Reino de Mallorca: órgano del Instituto de Estudios Históricos Valenciano-Baleáricos”. Dirigido por Bar­to­lomé Garcés Ferrà. t 1, año 1, n1 1-2. Valencia (1946).
“Boletín Oficial Balear.
“Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca (1861-98).
“Brisas”. Abril, 1934-1936. Director, Antoni Vich. Direc­tor literari, Llorenç Villalonga. BGLL.
“El Ateneo”. Revista del Ate­neo Balear (1890-91).
“El Comercio”. 1880-1881. BGLL.
“El imparcial libre”. Palma. 1814. BGLL.
“El laurel literario”. Periódico de literatura y arte. 1842.
“El Mirall”. 1987.
“Espíritu de los mejores diarios literarios que se publi­can en Europa”. 1787.
“Fontes Rerum Balearium”. 1977.
“Gazeta de Mallorca”. 1785.
“Guía de forasteros en las islas Baleares para el año...”. Imprenta Balear de pp.J. Umbert. 1788-1808, 1848-1850? BGLL-LL-1754 per la colAlecció 1850-51.
“Impressors”. Bolletí de la Associació Empresarial d'Arts Gràfiques”. n1 1, abril 1917-1919. Mensual, en castellà.          
“L'Aurora”. Sóller.
“L'Ignorància”.
“La nostra terra”. Revista mensual de literatura, art i ciències. Gener 1928-1936. BGLL.
“La Roqueta”.
“Lluc”. Publicació mensual. 1920.
“Los Libros”. Órgan de la Sociedad Bibliográfica de Balea­res (la presidía Jeroni Rosselló, i formaven part Campaner i altres).
“Mayurqa”. Revista del departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. Dtora. Catalina Cantarellas. Secretaris: Carles Mane­ra, Josep Morata. Consell de redacció: Antonio Arribas, María Barceló, Miguel Duran, Mercedes Gambús, Guillermo Rosselló Bor­doy, Mª Luisa Sánchez de León, Miguel Seguí Aznar. El nº 23 és una re­copilació de treballs de 1990 a 1996, editada l'abril de 1996.
“Museo Balear de historia y literatura, ciencias y artes”. 1875.
“Papeles de Son Armadans”. 1956.
“Randa”. Historia y literatura a les Illes Balears. 1975.
“Revista Balear.
“Revista del Círculo de Bellas Artes (desde diciembre 1944)”. BBM.
“Sa Marjal”. 1908-27. BGLL.
“Semanario Ecoómico de la Real Sociedad de Mallorca”.
“Semanario político de Mallorca”. 1809.
“Unión latina”. Semanario de actualidades, artes y sports. 1916.