Mis blogs

Mis blogs son Altamira (Historia del Arte, Cine, Cómic, Fotografía, Moda), Heródoto (Actualidad, Ciencias Sociales y Pensamiento) y Mirador (Joan Miró, Arte y Cultura Contemporáneos).y Pensamiento, Religión y Teo

lunes, 30 de diciembre de 2013

Història de l'Art a 2n de Batxillerat. Programació: Normativa d'avaluació (2016-2017).

PROGRAMACIÓ D’HISTORIA DE L’ART. 2n BATXILLERAT.

Normativa d'avaluació d'Història d'Art en 2n Batxillerat (2016-2017).
Hi haurà en principi tres avaluacions, o el que determinin l’IES i la normativa de la Conselleria d’Educació.
Com criteris de qualificació s'aplicaran les proporcions següents per a cada una de les avaluacions:
Coneixements conceptuals (proves objectives): 80%.
Coneixements procedimentals (activitats): 10 %.
Actitud (participació i assistència): 10%.

Els conceptes es mesuraran en exàmens parcials de les UD i de cada avaluació (el principal) i valdran vuit punts de la nota de l’avaluació.
Els procediments inclouran els apunts d’esquemes i els resums, els comentaris de textos, els treballs específics, el treball al llibre, l’organització de l’agenda i altres activitats, i tot plegat valdrà un punt de cada avaluació.
L’actitud es valorarà amb la participació activa en les classes, l’entrega regular de les activitats escrites i la regularitat en l’assistència, descomptant mig punt en cada avaluació per cada falta no justificada per certificat mèdic; cinc retards comptaran com una falta. Es podrà compensar la puntuació perduda en aquest bloc actitudinal fent treballs especials.
L’alumne tindrà tres avaluacions trimestrals, sobre les tres grans parts de la programació, en les que se valoraran, segons les pautes de les proves de selectivitat, els continguts conceptuals i procedimentals, a més de la correcta expressió oral i escrita, en exàmens de dos tipus:
Primer, uns exàmens al llarg de cada trimestre específics sobre una o més Unitats Didàctiques (UD), que no alliberen matèria i se ponderaran entre un mínim d’un punt i un màxim de quatre punts de la nota de l’avaluació, segons el criteri del professor. Es podrà aprovar si se suspèn una UD amb un 4 però no amb un 3 o menys, ni tampoc si es suspenen dues UD amb un 4, i en aquests casos la nota màxima de l’avaluació serà un 4.
Segon, un examen al final de cada avaluació sobre totes les UD (incloses de les anteriors avaluacions) anteriors, que valdrà un mínim de quatre punts i un màxim de set punts, i no allibera matèria per a la següent avaluació. L’alumne haurà d’aprovar aquest examen final, o en cas contrari la nota màxima de l’avaluació serà un 4.
La nota final del curs serà la mitja de les puntuacions de les tres avaluacions, i per aprovar cal un mínim total de 15 punts, amb al manco dues de les tres avaluacions aprovades, i l’avaluació suspesa ha te tenir un 4 com mínim (si té un 3 es suspèn).
L’alumne que no assoleixi aquests mínims tindrà una nota màxima de curs de 4, malgrat que la mitja ponderada de les tres avaluacions arribi a 5 (per exemple, si en la primera, més curta de matèria, tingués un 9, però en la resta tingués un 3 o un 4, doncs suspendria, encara que sumés 15 o més punts). Així es promou una preparació equilibrada de tota la matèria i que l’alumne no caigui en la temptació d’estudiar només al principi o al final.
Les recuperacions i l’avaluació extraordinària de setembre.
La recuperació es farà en exàmens escrits i/o orals, d'acord amb la programació d'aula.
La recuperació d’una UD es farà oralment abans del següent examen d’UD.
La recuperació d’una avaluació durant el curs es farà oralment abans del final de la següent avaluació.

L’avaluació ordinària final (recuperació de les avaluacions suspeses) de maig i l’avaluació extraordinària de setembre seran en les dates acordades pel centre, i consistirà en un examen escrit, en un format semblant al de la selectivitat; se valorarà només la prova escrita, sense comptar els continguts procedimentals i actitudinals. No hi haurà proves especials de recuperació en juny o altres dates no establertes en la programació oficial.

ADAPTACIÓ DURANT EL CURS.
Si en el curs sorgeixen situacions especials, es podran ver canvis significatius, tant en el temari de la programació com en la normativa anterior, i es cercarà l'acord dels alumnes al respecte. 

No hay comentarios: